Условия за ползване

Všeobecné obchodné podmienky portálov DREVARI.SK, DREVARI.CZ a TIMBERPOLIS (Словашки)


Užívateľ svojou registráciou do systému portálov DREVARI.SK, DREVARI.CZ a TIMBERPOLIS potvrdzuje, že plne porozumel týmto všeobecným obchodným podmienkam a akceptuje ich. Nevyhnutnou podmienkou registrácie a užívania portálov DREVARI.SK, DREVARI.CZ a TIMBERPOLIS je udelenie osobitného súhlasu so spracovaním osobných údajov.

1. Všeobecné obchodné podmienky záväzne upravujú právne vzťahy medzi obchodnou spoločnosťou: DREVARI.SK, s.r.o., IČO: 36501310, so sídlo: Arm. Gen. L. Svobodu 4, 080 01 Prešov, Slovenská republika, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Slovenská republika v oddiele: Sro, vo vložke číslo: 15769/P (ďalej len „poskytovateľ“) a druhou stranou (ďalej len „užívateľ“) vyplývajúce zo zmluvy o poskytovaní internetových služieb (ďalej len „zmluvy“) a sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

2. Ponuka služieb zverejnená v danom čase na internetových stránkach poskytovateľa je návrhom na uzavretie zmluvy v súlade so všeobecnými obchodnými podmienkami platnými v danom čase.

3. Systém portálov DREVARI.SK, DREVARI.CZ a TIMBERPOLIS (ďalej len „TIMBERPOLIS“), jeho časti, informácie a služby sú poskytované "tak ako sú" bez záruk akéhokoľvek druhu, či výslovné alebo vyplývajúce, vrátane záruky vlastníckeho práva, záruky obchodovateľnosti alebo záruky pravdivosti. Poskytovateľ a prevádzkovateľ nie je zodpovedný za ich správnosť alebo spoľahlivosť.

4. Systém portálov TIMBERPOLIS je otvorený systém, ktorý umožňuje komukoľvek navštíviť, využívať jeho služby, mať prístup k vybraným informáciám a kontaktným údajom registrovaných užívateľov.

5. Registrácia užívateľa v súlade s ponukou internetových služieb poskytovateľa a všeobecnými obchodnými podmienkami platnými v danom čase, je prijatím návrhu na uzavretie zmluvy. Registrácia môže byť len v elektronickej forme. Elektronickou formou sa rozumie vyplnenie a odoslanie internetového formulára nachádzajúceho sa na internetových stránkach poskytovateľa v časti REGISTRÁCIA.

6. Rozsah poskytovaných služieb je podľa objednávky užívateľa v súlade s ponukou internetových služieb poskytovateľa. Aktuálna ponuka poskytovateľa je zverejnená na internetových stránkach poskytovateľa a poskytovateľ si vyhradzuje právo ju kedykoľvek meniť.

7. Cena poskytovaných služieb je súčasťou ponuky internetových služieb poskytovateľa platnej v čase uzavretia zmluvy. Ak v ponuke internetových služieb poskytovateľa nie je uvedené inak, cena je za poskytovanie internetových služieb za dobu 1 roka od doby prijatia platby na účet poskytovateľa.

8. Predĺženie doby poskytovania internetových služieb je možné vždy len na dobu jedného roka. Zaplatením ceny za poskytovanie internetových služieb v ďalšom jednoročnom období, užívateľ súhlasí s podmienkami registrácie (všeobecnými obchodnými podmienkami) v znení platnom k prvému dňu tohto ďalšieho jednoročného obdobia.

9. Práva a povinnosti zmluvných strán.

9.1. Poskytovateľ je oprávnený :
a.) zverejniť alebo poskytnúť tretej strane kontaktné údaje poskytnuté užívateľom, a to v plnom rozsahu alebo v rozsahu podľa predplateného užívateľského programu. Portál TIMBERPOLIS je otvorený systém, dostupný každému návštevníkovi. Poskytovateľ preto nezodpovedá za využívanie alebo zneužívanie kontaktných údajov užívateľa treťou stranou. Ak užívateľ poskytne určité údaje poskytovateľovi, rozumie sa tým, že súhlasí s ich zverejnením alebo poskytnutím tretej strane; ak sa užívateľ a poskytovateľ písomne nedohodnú inak.
b.) odmietnuť, zablokovať alebo trvalo zrušiť registráciu užívateľa, prípadne bez náhrady neposkytnúť užívateľom internetové služby alebo ich časť:
- ak činnosť užívateľa nesúvisí s lesníckou, drevárskou alebo nábytkárskou tematikou portálu,
- ak užívateľ uvádza nesprávne alebo zavádzajúce informácie o sebe alebo ak nemá vyplnené všetky povinné kontakné údaje alebo ak nie je dostatočne preukázateľná identita užívateľa
- ak užívateľ v poskytovaných službách uverejňuje alebo distribuuje informácie nesúvisiace s lesníckou, drevárskou alebo nábytkárskou tematikou,
- ak užívateľ uverejňuje informácie, ktoré sú nekorektné, nesprávne alebo nie sú kompletné alebo sa opakujú alebo sú zavádzajúce,
- ak užívateľ, aj napriek upozorneniu, používa pri inzerovaní iné písmo ako latinka a latinské znaky (0-9, a-z, A-Z)
- ak užívateľ sa snaží viacnásobne zaregistrovať alebo je viacnásobne zaregistrovaný. Portál TIMBERPOLIS dovoľuje iba 1 registráciu pre 1 užívateľa alebo 1 podnikateľský subjekt.
- ak užívateľ zneužíva informácie z databáz portálu TIMBERPOLIS, distribuuje ich ďalej alebo ich poskytuje tretím osobám za finančnú odmenu,
- ak užívateľ zneužíva služby a komerčnými ponukami nadmerne obťažuje ďalších užívateľov. Pri nadmernom oslovovaní iných užívateľov bude vopred užívateľ upozornený poskytovateľom.
- ak užívateľ uverejňuje inzeráty, príspevky vo fóre alebo iné informácie, ktoré sú inými užívateľmi označené ako nevhodné alebo nekorektné formou alebo obsahom,
- ak užívateľ uverejňuje inzeráty, príspevky vo fóre alebo iné informácie ohľadom konkurenčných médií,
- ak užívateľ nerešpektuje upozornenia a oznamy uvedené poskytovateľom alebo nesúhlasí so spôsobom, akým sú služby poskytované,
- ak užívateľ nesúhlasí s rankovaním aktivity užívateľa formou systému Timber Rank, ktorého pravidla hodnotenia sú určované poskytovateľom a ktoré sú obchodným tajomstvom. Viac o tom v bode 11.
- ak hodnotenie Timber Rank užívateľa klesne pod nulovú hranicu alebo ak užívateľ zneužíva a korektne nehodnotí aktivity ostatných užívateľov,
- ak je užívateľ dlhodobo neaktívny a aj napriek upozorneniu poskytovateľom svoju aktivitu neobnoví,
- ak užívateľ nezaplatí cenu riadne a včas za objednané služby, ktoré sú poskytovateľom spoplatňované,
- ak sa poskytovateľ rozhodne aj bez dôvodu, ktorý by musel užívateľovi poskytnúť. Ak takýto užívateľ zaplatil registračný poplatok alebo jeho časť, poskytovateľ nespotrebovanú pomernú časť registračného poplatku takémuto užívateľovi na jeho žiadosť vráti, a to na účet, ktorý takýto užívateľ oznámi poskytovateľovi. V takomto prípade poskytovateľ nie je povinný zverejňovať údaje o takomto užívateľovi.
c.) využívať informácie, ktoré užívateľ zadal pri registrácii pre účely poskytovateľa. Užívateľ súhlasí s voľným poskytnutím týchto informácií tretím stranám. To platí aj pre užívateľov, ktorí sa zaregistrovali a služby portálu TIMBERPOLIS ešte nikdy nevyužívali,
d.) odmietnuť zodpovednosť vzťahujúcu sa k akýmkoľvek ponukám, informáciám, objednávkam služieb alebo tovaru, ktoré budú realizované prostredníctvom portálu TIMBERPOLIS,
e.) odmietnuť zodpovednosť za nepretržitú bezchybnú funkčnosť systému a technickú prevádzku, úplnú ochranu informácií portálu TIMBERPOLIS pred možnými výpadkami alebo útokmi, pred prípadnými chybami v jazykových prekladoch, ako aj za škody, ktoré by takto vznikli užívateľovi,
f.) zasielať akékoľvek informácie uverejnené v systéme portálov užívateľovi emailom tzv. „newsletter“. Tento email môže obsahovať komerčný obsah, obchodné ponuky, dopyty a oznamy. Takúto aktivitu nemôže užívateľ považovať za nevyžiadanú elektronickú poštu zo strany poskytovateľa (tzv. "spam"),
g.) zasielať hromadnú emailovú korešpondenciu s obchodnými ponukami tzv. "direct mailing" pod hlavičkou iných užívateľov prostredníctvom portálu TIMBERPOLIS. Každá takáto hromadná obchodná korešpondencia je jasne označená a nemôže byť považovaná za nevyžiadanú elektronickú poštu zo strany poskytovateľa (tzv. "spam"),
h.) odmietnuť vrátenie zaplatenej ceny pri predčasnom zrušení registrácie užívateľom, v takom prípade užívateľ nemá právo na vrátenie zaplatenej ceny ani jej časti,
i.) odstúpiť od zmluvy, ak užívateľ nezaplatí cenu do 30 dní od zaregistrovania sa alebo objednávky služby,
j.) bez náhrady odmietnuť poskytnutie internetových služieb alebo ich časti, ak forma, veľkosť alebo obsah nezodpovedajú požiadavkám, ktoré prevádzkovateľ uvádza na stránkach portálu Timberpolis,
k.) poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť registráciu užívateľa, akúkoľvek jeho inzerciu alebo inú informáciu z dôvodu označenia ako nekorektnej inými užívateľmi. Takéto zrušenie nie je povinný vopred s daným užívateľom konzultovať,
l.) poskytovateľ si vyhradzuje právo s okamžitou účinnosťou vypovedať zmluvu a trvalo zrušiť registráciu spolu s uverejnenými inzerátmi, príspevkami alebo inými informáciam užívateľa, ak tento užívateľ alebo jemu blízka fyzická alebo právnická osoba, využíva informácie získané od poskytovateľa pri poskytovaní služieb na základe zmluvy, na vykonávanie konkurenčnej činnosti (napríklad konkurenčná internetová stránka). Poskytovateľ má v tom prípade právo na zmluvnú pokutu vo výške už zaplatenej (predplatenej) služby za poskytovanie internetových služieb podľa zmluvy a to za obdobie od vypovedania zmluvy do uplynutia predplateného obdobia poskytovania internetových služieb,
m./ kedykoľvek spoplatniť služby, ktoré boli bezplatné poskytované. O spoplatnení služieb bude užívateľ vopred informovaný a bude mu poskytnutá možnosť súhlasiť alebo odmietnuť ďalšie využívanie služieb,
n./ odmietnuť zodpovednosť a náhradu strát pri zneužití prístupu do užívateľského účtu v portáli TIMBERPOLIS inou ako na to povolanou osobou / užívateľom,
o./ poskytovateľ má právo určiť spôsob, rozsah a poradie zobrazovania informácií, prípadne ho kedykoľvek zmeniť alebo spoplatniť. Spôsob podľa ktorého sa informácie zobrazujú je vykonávaný systémom automaticky, poskytovateľ do neho priamo nevstupuje a je výhradne vecou poskytovateľa a obchodným tajomstvom,
p./ poskytovateľ má právo odmietnuť zrušenie registrácie, o ktorú požiadal samotný užívateľ, ak táto požiadavka nie v písomnej forme a v anglickom alebo slovenskom jazyku a ak nie je z tejto písomnej požiadavky preukázateľná identita užívateľa,
q./ pod hlavičkou užívateľa odoslať email resp. pozvánku tretej strane, ktorá nie je v systéme registrovaná. Oslovovanie tretích strán je dobrovoľné a emailovú adresu zadáva samotný užívateľ v dobrej viere, že oslovená tretia strana môže mať záujem o využívanie služieb portálu TIMBERPOLIS. Zodpovednosť sa všetky prípadné problémy spojené s takýmto oslovovaním sú na strane užívateľa, ktorý oslovovanie inicioval a ktorý emailové adresy príjemcov zadával.
r./ odmietnúť akúkoľvek zodpovednosť, vrátenie registračného poplatku alebo platby za bannerovú reklamu, ak v danej chvíly sú informácie zobrazené na stránke a reklamný banner zobrazený na tej istej stránke konkurenčnej povahy,

9.2. Poskytovateľ poskytuje služby, ich rozsah a prístup k nim tak ako sú. Služby, ktoré sú poskytované bezplatne, môže poskytovateľ akokoľvek upravovať, meniť, prípadne obmedziť aj bez predchádzajúceho upozornenia.

9.3. Užívateľ je oprávnený :
- požiadať o zrušenie registrácie na portáli TIMBERPOLIS. Zrušenie registrácie musí byť užívateľom urobené v písomnej forme. Pri zrušení platenej registrácie užívateľ nemá nárok na vrátenie žiadnej časti zaplateného registračného poplatku (ceny poskytnutej služby),
- požiadať o pomoc pri využívaní poskytovaných služieb a to formou odoslania svojej požiadavky prostredníctvom elektornického formulára nachádzajúcom sa v časti KONTAKT

9.4. Užívateľ je povinný :
- pri objednávke bannerovej kampane alebo registračného programu zaplatiť objednávku alebo registračný poplatok riadne a načas podľa platného cenníka a podľa objednanej služby,
- poskytnúť pri registrácii a pri využívaní portálu TIMBERPOLIS pravdivé informácie. Poskytovateľ nezodpovedá za obsah informácií uvedených užívateľom.
- užívateľ berie na vedomie, že akékoľvek informácie poskytované alebo získané prostredníctvom služieb portálu TIMBERPOLIS nie sú preverené poskytovateľom a nakladanie s nimi je preto osobným rozhodnutím, zodpovednosťou a rizikom užívateľa,
- poskytovať pri využívaní služieb portálu TIMBERPOLIS informácie v dostatočnom a zodpovedajúcom rozsahu, obsahu, forme a veľkosti,
- riadiť sa pokynmi, ktoré sú zobrazené pri každom formulári alebo v nápovede

10. Bannerová reklama je poskytovaná tým spôsobom :
- poskytovateľ ponúka k prenájmu reklamný priestor na dohodnuté časové obdobie a miesto. Miestom je myslená konkrétna jazyková verzia prípadne vybraná časť portála – napr. Úvodná stránka, Fórum ...
- poskytovateľ vyžaduje platbu za dohodnutú kampaň vopred, pred jej spustením a pred výrobou bannera,
- poskytovateľ nezaručuje žiaden počet kliknutí alebo zobrazení bannera,
- na jednom mieste môže rotovať 5 reklamných bannerov rôznych užívateľov, ktoré sa menia s každým načítaním internetovej stránky alebo jej aktualizáciou (t.j. nie je viditeľná v každom časovom okamihu),
- aktuálny cenník reklamy je zaslaný záujemcovi na požiadanie prípadne zobrazený na stránkach portála v časti Reklama,
- ceny sú platné pre reklamu iba na jednom z portálov, teda nie na všetkých, ak nie je dohodnuté inak,
- poskytovateľ má právo odmietnuť reklamu :
- ak obsahovo a tematicky nesúvisí s drevárskym a nábytkárskym zameraním portálu,
- ak je v nevyhovujúcom technickom prevedení (nekompatibilný formát, veľkosť bannera a pod.),
- ak objednávateľ nezaplatí načas dohodnutú platbu za kampaň,
- pri objednávke vytvorenia reklamného bannera poskytovateľom, je poskytovateľ povinný vytvoriť reklamný banner do 14 dní od dodania podkladov. Strany sa môžu písomne dohodnúť aj na inej lehote,
- poskytovateľ poskytne počas reklamnej kampane prístup užívateľovi k online štatistike zobrazení a kliknutí,
- pre dosiahnutie plnej funkčnosti je užívateľ povinný riadiť sa technickými pokynmi poskytovateľa,
- užívateľ je povinný skontrolovať plnú funkčnosť bannera pred spustením alebo na začiatku kampane,
- nedostatky zistené objednávateľom počas alebo po ukončení kampani môžu byť poskytovateľom bez náhrady odmietnuté,

11. Systém hodnotenia Timber Rank vyjadruje koeficient hodnoty popularity a aktivity užívateľa. Nemá žiaden iný zmysel alebo nehodnotí žiadnu inú vlastnosť, kvalitu užívateľa mimo portálu TIMBERPOLIS. Je generovaný automaticky systémom a poskytovateľ do neho priamo nezasahuje.

12. Poskytovateľ v prípade požiadavky užívateľa môže umožniť prístup k priamemu online editácii textov v reklamnom bannery. Za chyby, nesprávne informácie alebo zneužitie tejto možnosti poskytovateľ neberie žiadnu zodpovednosť a takisto nie je povinný vrátiť poplatok za zaplatenú reklamu,

13. Poskytovateľ nezodpovedá za informácie poskytnuté / zverejnené ktorýmkoľvek užívateľom, zvlášť ak boli do systému zadané pod prístupovým menom, ktorý tvorí email a prístupovým heslom užívateľa. Vzhľadom na rozsah poskytovaných / zverejňovaných informácií a počet užívateľov, môže poskytovateľ dohliadať na poskytované / zverejňované informácie a zjednať nápravu, len na základe podnetov užívateľov resp. tretích osôb.

14. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov v súlade so zákonom číslo 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

15. Poskytovateľ a užívateľ sa zaväzujú riešiť prípadné spory dohodou, resp. prostredníctvom súdov Slovenskej republiky.

16. Prípadné akékoľvek spory sa budú riešiť podľa právnych predpisov Slovenskej republiky, predovšetkým slovenským Obchodným zákonníkom. Slovenské súdy majú výhradnú právomoc a príslušnosť na riešenie akýchkoľvek sporov.

17. Poskytovateľ a užívateľ si v osobitných prípadoch môžu zmluvné podmienky dohodnúť písomnou zmluvou. Takouto písomnou zmluvou si môžu dohodnúť aj zmluvné podmienky odlišné od týchto všeobecných obchodných podmienok.

18. Všeobecné obchodné podmienky môže poskytovateľ zmeniť jednostranne a to s účinnosťou odo dňa nasledujúceho od ich zverejnenia na internetových stránkach poskytovateľa.

19. V prípade, ak poskytovateľ zmení tieto Všeobecné obchodné podmienky v priebehu predplateného obdobia registrácie, sú zmenené Všeobecné obchodné podmienky záväzné pre poskytovateľa a užívateľa do konca predplateného obdobia a to len v časti, v ktorej sú výhodnejšie pre užívateľa. V prípade predĺženia registrácie na ďalšie obdobie, na toto ďalšie obdobie platia Všeobecné obchodné podmienky platné v čase zaplatenia registračného poplatku na toto ďalšie obdobie.

20. Tieto VZP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 24.mája 2018

Zverejnené 24.mája 2018 v PrešoveGeneral contractual conditions of the TIMBERPOLIS portal (Английски)


By completing registration to the TIMBERPOLIS portal, the client confirms that he has fully understood and accepts these general terms of use. Granting a particular approval for the processing of personal data is a prerequisite to register and use the DREVARI.SK, DREVARI.CZ and TIMBERPOLIS portals.

1. These General contractual conditions (“the GCC”) arrange binding legal relations between the company: DREVARI.SK, s.r.o., IČO: 36501310, located at: Arm. Gen. L. Svobodu 4, 080 01 Prešov, Slovak Republic, recorded in the Commercial Register of the District Court of Prešov, Slovak Republic, in the department: Sro, listing number: 15769/P (hereinafter only the “provider“) and the other party (hereinafter only the “client“) following from a contract on the provision of internet services (hereinafter only “contracts“) and are an inseparable part of that contract.

2. The offer of the services published at the given time on the provider’s internet pages is contingent on the closing of a contract in accordance with the general terms of use valid at the given time.

3. The TIMBERPOLIS portal, its parts, information and services are provided "as they are," with no guarantee of any kind, whether explicit or implicit, including a guarantee of ownership rights, a guarantee of merchantability or a guarantee of verity. The provider and operator is not responsible for their propriety or reliability.

4. The system of portals TIMBERPOLIS is an open system which allows any person to visit, use its service and to have access to selected information and contact data of registered clients.

5. The registration of a client in accordance with the provider’s offer of internet services and the GCC valid at the given time is made by acceptance of the proposed conditions for the closing of a contract. Registration can only be in electronic form. Electronic form is understood to be the filling out and sending of the internet form located on the internet pages of the provider in the REGISTRATION section.

6. The extent of provided services is based on an order from the client and is in agreement with the offer of internet services of the provider. The current offer of the provider is published on the provider’s internet pages and the provider reserves the right to change it at any time.

7. The price of the provided services is a component of the provider’s offer of internet services that is valid at the time of closing of the contract. Unless stated otherwise in the provider’s offer of internet services, the price for the provision of internet services is applicable for a period of one year from the time payment is made into the provider’s account.

8. Extension of the period for the provision of internet services is always possible only for a period of one year. By paying the price for the provision of internet services in the subsequent one-year period, the client is agreeing with the terms of use (the GCC) as worded on the first day of the subsequent one-year period.

9. Rights and duties of the contracted parties.

9.1. The provider is authorized:
a.) to make public or to offer to third parties the contact information of a registered client and to do so within the scope of the client’s prepaid user program. The TIMBERPOLIS portal is an open system accessible to each visitor to the Web site. The provider is therefore not responsible for misuse or abuse of a client’s contact information by a third party. If the client provides certain information to the provider, it is understood that he agrees with its publication or provision to the third party, if the client and the provider have not agreed otherwise.
b.) to refuse, block or permanently cancel the registration of a client, possibly without providing any compensation to the client for the internet services or their part:
- if the activities of the client are not related to the forestry, wood or furniture theme of the portal,
- if the client introduces incorrect or misleading information about itself or if it has not filled in all mandatory contact information, or if the identity of the client is not sufficiently documented,
- if the client publishes or distributes in the provided services information not related to the forestry, wood or furniture theme,
- if the client publishes information which is incorrect, wrongful or incomplete or is repeated or misleading,
- If the client, despite being warned, uses lettering other than Latin or Latin characters (0-9, a-z, A-Z) in advertisements,
- if the client attempts to create multiple registrations or is registered multiple times. The TIMBERPOLIS portal permits only 1 registration for 1 client or 1 legal entity,
- if the client misuses information from the database of the TIMBERPOLIS portal, distributes it further or provides it to a third person for financial gain,
- if the client misuses the services and excessively contacts other clients with commercial offers. The client will be warned in advance by the provider regarding excessive contacting of other clients,
- if the client publishes classified ads or contributions in forums or other information which is labeled as unsuitable or inappropriate in form or content by other users,
- if the client publishes classified ads or contributions in forums or other information about competing media,
- if a client does not respect a warning and announcement from the provider or does not agree with the way in which the services are provided,
- if the client disagrees with the ranking of his activities by the Timber Rank system, whose rules for evaluation are decided upon by the provider and which are considered as confidential business information. More on this in point 11.
- if the evaluation of the client’s Timber Rank drops below zero, or if the client misuses and incorrectly evaluates the activities of other clients,
- if the client is inactive for a long period of time and despite warning from the provider does not renew his activities,
- if the client does not pay the price due to the provider properly and on time for the services ordered,
- if the provider decides to do so without giving a reason to the client. If such client paid the registration fee or part of it, the provider must, on the request of the client, refund the unused portion of the registration fee to the client’s account. In such a case the provider is not obligated to publish information regarding the client.
c.) to use information which the client entered during registration for the purposes of the provider. The client agrees with the free provision of such information to third parties. This is also applicable for clients who registered and who have still never utilized the services of the TIMBERPOLIS portal,
d.) to refuse responsibility relating to any offers, information or orders for good or services which will be carried out through the TIMBERPOLIS portal,
e.) to refuse responsibility for the continuous, error-free functioning of the system and technical operations, completely protected information of the TIMBERPOLIS portal from possible raids or attacks, from possible mistakes in language translations as well as any damages which may occur to the client as a result,
f.) to send any information published in the system of portals to a user via a so-called e-mail “newsletter”. This mail can contain commercial content, business offers, requests and announcements. A client cannot consider such activities as unrequested electronic mail from the side of the provider (so-called "spam"),
g.) to send mass e-mail correspondence with commercial offers, so-called "direct mailing", under the heading of other clients through the TIMBERPOLIS portal. Each such mass commercial correspondence is clearly marked and cannot be considered as unrequested electronic mail from the side of the provider (so-called "spam"),
h.) to refuse the refunding of a paid registration fee upon premature cancellation of a client registration; in such a case the client shall not have claim to the refunding of the price paid nor any part of it,
i.) to withdraw from the contract if the client does not pay the registration fee within 30 days of registering or of ordering the service,
j.) to refuse without compensation the provision of internet services or their part if the form, size or content does not satisfy the requests which the provider presents on the pages of the TIMBERPOLIS portal,
k.) the provider shall reserve the right to cancel a client’s registration or any of his adverts or other information for reason of being designated as inappropriate by other clients. The provider is not required to consult with the given client in advance of such cancellation,
l.) the provider reserves the right, with immediate effect, to withdraw from the contract and to permanently cancel a registration along with published classified ads, contributions or other information of a client, if this client or a natural person or legal entity close to him, uses information obtained from the provider during the provision of contracted services, in order to perform competitive activities (for example, a competitive Web site). The provider shall in such a case have the right to a contractual penalty in the amount already paid (the subscription price) for the provision of internet services according to the contract, namely for the moment of withdrawal from the contract to the end of the pre-paid period for providing internet services,
m./ to ask payment at any time for services which were previously provided free of charge. The client will be informed in advance about additional fees and will be offered the opportunity to agree to or refuse additional use of the services,
n./ to refuse responsibility and compensation for losses upon misuse of access to a client’s account in the TIMBERPOLIS portal by an person other than an authorized person / client,
o./ the provider has the right to designate the method, range and order of displaying information, or to change it or charge for it at any time. The method according to which information is displayed is handled automatically by the system and the provider shall not interfere with it and it is exclusively a matter for the provider and a trade secret,
p./ the provider has the right to refuse the cancellation of a registration which a client has himself requested, if this request is not in written form in the English or Slovak languages and if this written request does not contain the demonstrable identity of the client,
q./ under the heading of the client to sent e-mail or an invitation to a third party which is not registered in the system. Addressing of third parties is voluntary and the user shall enter an e-mail address himself in good faith that the addressed third party may have an interest in using the services of the TIMBERPOLIS portal. Responsibility for all possible problems associated with such contact is on the side of the client who initiated the contact and who entered the e-mail addresses.
r./ to refuse any responsibility, the refunding of the registration fee or payment for a banner ad, if at a given moment information is displayed on the page and an advertising banner of a competitive nature is also displayed on this same page,

9.2. The provider provides services, their range and access to them as they are. The provider may modify, change, or limit those services which are offered free of charge and may do so without previous warning.

9.3. The client is authorized:
- to request cancellation of registration on the TIMBERPOLIS portal. Cancellation of registration must be done by the client in written form. Upon cancellation of a paid-for registration the client does not have a claim to a refund of any part of a paid registration fee (the price for provided services),
- to request help with use of the provided services, namely in the form of sending a request through the electronic form located in the section CONTACT

9.4. The client is obligated:
- upon the order of a banner campaign or registration program to pay the order or registration fee properly and on time according to the valid price list and according to the order services,
- to provide correct information upon registration and use of the TIMBERPOLIS portal. The provider assumes no responsibility for the contents of information presented by the client.
- the client must be fully aware that any information provided or obtained through the TIMBERPOLIS portal is not verified by the provider and therefore working with such information is therefore the personal decision, responsibility and risk of the client,
- to provide when using the services of the TIMBERPOLIS portal information in sufficient and responsible range, content form and size,
- to abide by instructions which are displayed with each form or in help

10. A banner ad is provided in the following way:
- the provider offers the rental of advertising space for an agreed upon time period and location. By location is meant the specific language version or selected part of the portal – e.g. Introductory page, Forum...
- the provider requires payment for the agreed upon campaign in advance, prior to its beginning and prior to production of the banner,
- the provider does not guarantee any number of click-throughs or displays of a banner ad,
- 5 banner ads from different users can rotate in one location and can change with each page view of the internet page or its being refreshed (i.e. it is not visible at every single moment),
- the current price list for ads is sent to an interested party on request or displayed on the pages of the portal in the Advertising section,
- prices are valid for an ad only on one of the portals, that is, not for all, unless agreed upon otherwise,
- the provider has the right to refuse an ad:
- if the content and subject matter are not connected with the wood or furniture focus of the portal,
- if it is an unsuitable technological version (incompatible format, size of the banner and the like),
- if the buyer of the ad does not pay on time the agreed upon price for the campaign,
- with an order for creation of a banner ad by the provider, the provider is obligated to create the banner ad within 14 days of submission of documents. The parties can by written agreement decide upon another deadline,
- the provider offers during the advertising campaign access to the client to online statistics on page displays and click-throughs,
- for achieving full functionality the client is obligated to follow the technical instruction of the provider,
- the client is obligated to check the full functionality of the banner ad prior to its launch or at the start of the campaign,
- deficiencies discovered by the purchase of a banner ad during or after completion of a campaign may be rejected by the provider without compensation,

11. The system of evaluation Timber Rank expresses a coefficient value of a user’s popularity and activity. It has no other meaning and does not evaluate any other characteristic or quality of a client outside the TIMBERPOLIS portal. It is generated automatically by the system and the provider does not directly interfere in it.

12. The provider in the case of request of a use may allow access to direct online editing of texts in advertising banners. The provider shall bear no responsibility for mistakes, incorrect information or misuse of this opportunity; likewise he is not obligated to return the fee for the paid advertisement,

13. The provider is not responsible for information provided / published by any client whatsoever, particularly if it were entered into the system under the access name, which consists of an e-mail address and the access password of the client. With regard to the range of provided / published information and the number of clients, the provider may supervise provided / published information and arrange for a correction, only on the basis of initiative of clients or third parties.

14. The provider is obliged to secure protection of personal data in accordance with law number 428/2002 Coll. on the protection of personal information.

15. The provider and the client are committed to solving cases of conflict by agreement, respectively by the mediation of the courts of the Slovak Republic.

16. Any disputes shall be resolved in accordance with the legal provisions of the Slovak Republic, primarily the Slovak Commercial Code. The courts of the Slovak Republic have exclusive authority and competency for resolving any disputes.

17. The provider and the client in special cases may arrange contractual conditions by written contract. By such a written contract they may agree also to contractual conditions differing from the GCC.

18. The provider may change the GCC unilaterally and these changes go into effect on the day following the initial publication of the change on the internet pages of the provider.

19. If the provider makes changes to this GCC in the course of a pre-paid registration period, the changes made to the GCC is binding for the provider and the client to the end of the paid-for period, but only in those parts which are advantageous to the client. If the registration is extended for the subsequent period, the GCC valid at the time of payment of the registration fee for this subsequent period shall be valid.

20. The GCC becomes valid and effective on 24 May 2018


Published 24 May 2018 in Prešov